1909 - 1919

B Elof Andersson köpte Solvik år 1909. Elof var son till Charlotte Andersson i hennes äktenskap med Jonas Andersson på Trossnäs, som beskrivs som den fattige bondpojken från Gillberga socken som blev Värmlands störste jorddrott och ägare till Jössefors bruk av Erik Fristedt i boken Jonas Andersson på Trossnäs - en värmländsk odalman (1967)

Fristedt som var dotterson till Jonas Andersson skriver att hans mormor Charlotte Lindberg gifte sig som 17-åring med Jonas Andersson på nyårsdagen 1866. År 1867 fick hos sitt första barn av sju. "Det blev ett mycket harmoniskt äktenskap. Mormor med sitt blida väsen var en stor styrka vid hans sida med hans heta humör, aldrig riktigt fri från sina bekymmer. Hon förstod att skapa trivsel icke bara för familjemedlemmarna utan också för alla gäster som besökte Varpnäs eller Trossnäs." Jonas Andersson dog 1898 i kräfta och efterlämnade den då 49-åriga Charlotte som överlevde honom med 13 år och dog 16 september 1911.

Elof Andersson var Charlottes sjätte barn och föddes 1881. Han gifte sig 1907 med Sigrid Karlström, fick sonen Claes 1908 och köpte Solvik 1909.

Sonen Claes har berättat för Gösta Olsson att fadern Elof hade förbrukat sin stora förmögenhet genom att bl a teckna borgen för Stora Kopparberg, som var på obestånd. Charlotte måste ha trätt in och räddat situationen genom att köpa Solvik. Ett köpebrev finns från mars 1911. Solvik skrevs även över på sonsönerna.

Elof och Sigrid bodde kvar på Solvik till 1918 då han fick anställning som jägmästare i Norrland. Claes berättar även att farmor Charlotte tog hästar och landå med från Trossnäs, som hon använde vid sina besök i Karlstad.


Vid en renovering av arbetsrummet hittade vi denna lapp under ett antal tapetlager:

Gåvobrev 1911

§ 160
S.D. Länsnotarien Elias Stenius i Karlstad lär för lagfart ingifva en så lydande handling:

Till min son Jägmästaren B.Elof Anderssons barn Claes Sigvald och Lars Jonas skänker jag härmed såsom gåfva med varm hand den mig tillhöriga från 21/27 mantal Kronoskatte Busterud N:o 1 i Östra Fågelsiks socken afsöndrade lägenheten, omfattande torpet Strand och innehållande 5 tunnland 29,4 kappland samt därutöfver 6 kappland med undantag af från lägenheten till kamrer R. Tjerneld enligt köpekontrakt den 1 november 1907 försålda 2 tunnland, 13,8 kappland, äfvensom alla till lägenheten hörande yttre och inre inventarier, sådant allt nu befinnes på följande villkor.

(Här följer 4 förbehåll som innebär att Charlotte får nyttja allt, att lägenheten inte får intecknas utan hennes samtycke, att hon åläggs underhålla byggnader och inventarier samt om hon skulle få fler barnbarn dessa skulle få lika andelar.)